Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Kognitiva problem vid MS – träning, tid och lugn miljö ger resultat

Kognitiva symtom förekommer hos cirka hälften av alla personer med MS. De påverkar såväl arbetslivet som sociala situationer. Kognitiv träning, mer tid till uppgiften och färre störande faktorer kan vara en hjälp på vägen.

Människans förmåga till språklig kommunikation, koncentration, abstrakt tänkande, inlärning och minne brukar kallas kognitiv förmåga. Ordet kognition kan härledas ur det latinska ordet ”cognoscere” som betyder lära. Enkelt uttryckt kan man beskriva våra kognitiva funktioner som de vi använder när hjärnan hanterar information, d.v.s. något vi gör otaliga gånger varje dag såväl på arbetet som i sociala sammanhang.

– Kognitiva problem kan därför upplevas som en starkt bidragande orsak till handikapp vid MS, menar Ia Rorsman, psykolog och specialist i neuropsykologi på Neurologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

– Detta medför också att personer med kognitiv nedsättning inte är yrkesarbetande eller socialt aktiva i samma utsträckning som kognitivt opåverkade personer, oberoende av fysisk funktionsstatus, förklarar Ia Rorsman.
 

Hälften drabbas

Kognitiva symtom förekommer hos cirka hälften av alla personer med MS. Studier visar en variation på 40-65 %, där besvären i allmänhet är vanligare och mer uttalade vid progressiv sjukdom än vid skovvis förlöpande MS.

– Vi kan också vända på det och säga att cirka hälften inte drabbas, säger Ia Rorsman med ett leende och tillägger att endast några få får allvarliga problem och problemens karaktär varierar stort från person till person.

Hon berättar vidare att symtomen kan uppträda tidigt, cirka 25 procent får dem redan vid debut, medan vissa inte får några symtom alls trots långvarig sjukdom.

– Man har bara kunnat påvisa svaga samband mellan kognitiva problem, fysisk funktionsnivå och sjukdomens duration. Dock ökar risken för kognitiva problem ju längre tid man har haft sjukdomen. Men det finns många patienter som inte får kognitiva besvär trots långvarig sjukdom, förklarar Ia Rorsman.
 

Mer tid hjälper

- När kognitiva funktioner blir påverkade är det ett större handikapp än vad man kan tro, menar Ia och tillägger att såväl arbetsliv som umgänge och aktiviteter påverkas.

Vanliga kognitiva symtom vid MS är:

 • Uppmärksamhetsproblem
 • Minnesstörningar
 • Svårigheter med planering och problemlösning
 • Långsamt tanketempo

Kognitiva problem kan bland annat medföra att man får svårare att hålla många bollar i luften och inte känner sig lika snabb i tanken. Det kan t.ex. vara svårt att planera, prioritera och selektera. En del personer upplever att de inte riktigt känner igen sig själva längre och drar sig därför undan sociala aktiviteter.

Miljöer med mycket ljus och ljud kan kännas krävande. En enkel sak som att gå och handla i varuhus blir svår. Röster och ljud i kontorslandskap gör att man kan få svårt att fokusera på sina arbetsuppgifter.

 Ia Rorsman menar dock att mycket av detta kan hanteras och att det är viktigt att anhöriga och arbetsgivare förstår att det finns åtgärder som underlättar. Många svårigheter försvinner om man t.ex. får mer tid på sig och minskar de störande faktorerna.

- En del patienter kan prestera precis lika bra som friska bara de får lite mer tid på sig, förklarar hon.
 

Många orsaker

Hur upptäcks kognitiva problem?

- Ofta är det patienten som uppmärksammar och vill få en bedömning. Det är viktigt att ta deras upplevelser på allvar och ta reda på orsaken till de upplevda problemen, säger Ia Rorsman.

Subjektiva kognitiva besvär behöver inte bero på MS utan kan även vara en följd av sömnbrist, fatigue och/eller depression.

- I studier har man sett att MS-patienter som är deprimerade upplever kognitiva besvär. När de sedan behandlats för sin depression så tycker de att de kognitiva besvären har blivit bättre. Någon förbättring har dock inte kunnat visas med objektiva tester, berättar Ia Rorsman.

- Därför beaktar och utvärderar vi alla aspekter när patienter med MS uttrycker kognitiva besvär i vardagen. Bekräftas problemen ger vi tips på hur man kan underlätta tillvaron. Hittar vi inga så lugnar vi patienten med det.
 

Kognitiv träning

Det finns olika sätt att träna sin kognitiva förmåga, som t.ex. drillträning på dator eller träningsmetoder där man t.ex. lär sig:

 • att kompensera för funktioner som är nedsatta
 • att hitta knep som underlättar
 • minnestrategier

Även psykologisk behandling för ökad acceptans och bättre psykiskt mående kan vara till hjälp.

– När patienter frågar mig vad de ska träna på brukar jag svara att de ska göra sådant som de tycker är roligt och arbeta med det så att det blir lite jobbigt. Man har nämligen sett i studier på andra patientgrupper att frekvent och intensiv,  ”lite jobbig” träning ger bäst effekt, säger Ia Rorsman och ger en rad exempel:

 • Tycker du om att läsa böcker, läs och skriv sedan ett referat eller sammanfatta och återberätta boken för någon.
 • Tycker du om att lyssna på nyheter, referera dem eller prova att lägga så många namn som möjligt på minnet.
 • Tycker du om matematik, räkna ihop priset på varorna i kundvagnen när du handlar.
   

Utmana lagom

Ia Rorsman berättar att man sett positiva resultat på inlärning, uppmärksamhet och minne i träningsprogram på personer med MS. Kombinationen motion och kognitiv träning, d.v.s. att utmana sig genom att göra två saker samtidigt som att t.ex. promenera och räkna har visat sig vara effektiv träning för äldre personer med kognitiva problem men är ännu inte systematiskt prövat på MS patienter.

- Man ska helt enkelt se till att inte bli tankelat och våga utmana sig själv. Det mår vi alla bra av. Det är dock viktigt att man hittar sin egen nivå på utmaningarna. Det får inte vara för svårt, men lite jobbigt måste det vara, betonar Ia Rorsman.

 

Text: Susanne Romberg

Biogen-42670

Senast uppdaterad: 2020-04-27