Multipel Skleros

För dig som lever med MS

Biogen
Biogen
Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Empowerment - en process mot mer makt åt patienter

Det finns ett stort intresse för begreppet empowerment inom sjukvården, inte minst i samband med kroniska sjukdomar. Under 2015 genomfördes bland annat en empowerment-utbildning för MS-sjuksköterskor. Men vad innebär empowerment och vad kan det betyda för personer som lever med MS?

Det engelska ordet empowerment kan översättas med "egenmakt". Idén om empowerment väcktes i samband med den amerikanska medborgarrättsrörelsen på 1950- och 1960-talet. Tanken var att diskriminerade grupper, som svarta eller kvinnor, skulle stärkas att kämpa för sina medborgerliga rättigheter.

– Empowerment är ett vitt begrepp och det har gjorts olika försök att definiera tanken, förklarar Maria Lidman, KBT-terapeut som bland annat arbetar med utbildnings- och metodutveckling inom empowerment. I korthet innebär empowerment att man själv ska ha makten att kunna styra och påverka vad som rör ens egen person.

Begreppet har även kommit att användas inom sjukvården och Världshälsoorganisationen WHO införde begreppet redan i Ottawa-deklarationen från 1986. Utgångspunkten för Empowerment är att varken individer eller samhällen kan nå en god hälsa/folkhälsa om inte individerna själva styr och tar ansvar för de förhållanden som påverkar hälsan.

I mötet med människor handlar empowerment om att med ett genomtänkt bemötande och hur vården i övrigt är organiserad, understödja individens egen kontroll över sin behandling och andra faktorer i livet som påverkar hälsan, till exempel levnadsvanor.

 

Empowerment för personer med MS

Den som lever med MS har, liksom andra personer med en kronisk sjukdom, ett viktigt ansvar för sin egen hälsa. Kroniska tillstånd kräver stora resurser av sjukvården, samtidigt som patienterna behöver sköta mycket av sin behandling på egen hand.

– Att man som patient klarar av att ta kloka beslut kan betyda mycket ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, menar Maria Lidman. Samtidigt är det förstås av stor betydelse för den enskilda individen. Jag tror att människor mår bättre om de känner att de har kontroll över sin egen situation.

Den nya utbildningen för MS-sjuksköterskor kring empowerment vid MS genomförs under fyra utbildningsdagar. Målet är att lära ut ett nytt förhållningssätt till sjuksköterskan samt praktiska verktyg som han eller hon kan använda i sin kliniska vardag.

De får bland annat en basutbildning om hur människor fungerar psykologiskt, kring mänskliga beteenden och hur dessa påverkas av självförtroende och självtillit.

 

Våra tankar påverkar beteendet

Traditionellt inom sjukvården innebär ett patientmöte att man tar reda på vad som är fel och sedan åtgärdar problemet. Detta synsätt fungerar oftast väldigt bra vid kortvariga eller akuta tillstånd exempelvis vid en bruten arm.

– Detta är ett mer mekaniskt synsätt där människan liknas vid en maskin – går något sönder så lagar man det, menar Maria Lidman. Men människan är mycket mer komplex än så och vid kroniska tillstånd kan detta få en väldigt stor betydelse. Det är inte alls säkert att patienten följer läkarens eller sjuksköterskans rekommendationer.

För att inse betydelsen av empowerment är det viktigt att förstå det nära förhållandet mellan våra tankar, våra känslor och våra handlingar. Det finns vanliga tankefällor, till exempel då vi av olika skäl väljer att övertolka eller feltolka yttre händelser, och dessa tankefällor skapar obehagliga känslor – till exempel rädsla, ilska, frustration, stress eller sorg.

– Utbildningen är därför tänkt att bidra med samtalstekniker som gör att man som sjuksköterska kan kliva över staketet och möta patienten på ett mer personligt plan, fortsätter Maria Lidman. Vilka frågor kan man ställa för att öppna upp samtalet, för att lyssna och lotsa fram patienten så att han eller hon vill och kan ta allt mer eget ansvar för sitt välbefinnande.

 

Problem är till för att övervinnas

Hur kommer man som patient märka att MS-sjuksköterskan har gått en utbildning om empowerment?

– Den största skillnaden är att sjuksköterskan frågar mer om hur man upplever saker och vilka tankar och känslor detta ger upphov till, menar Maria Lidman. Precis som vanligt kommer man att mäta och följa upp sjukdomsförloppet, men dessa fakta kommer att sättas i relation till patientens egna erfarenheter innan sjuksköterskan ger förslag till åtgärder som patienten kan ta ställning till.

Patienten kommer att möta frågor som han eller hon kanske inte har fått tidigare, exempelvis om hur de tar hand om olika mänskliga behov – kroppsliga, kognitiva, sociala, känslomässiga och existentiella behov samt behov av återhämtning.

– Ett exempel där empowerment kan innebära fördelar är biverkningshantering, fortsätter Maria Lidman. I stort sett alla läkemedel kan ge upphov till biverkningar och det är en viktig aspekt av behandlingen. Det finns emellertid personer som är så rädda för mediciner att de inte ens hämtar ut sitt läkemedel och tar sin medicin som de fått förskrivet. Om vården kan vara mer öppen för att lyssna och förstå dessa starka känslor, finns en chans att man tillsammans kan hitta en möjlighet att hantera problemet.

Med en stark självkänsla blir det även lättare att hantera andra problem eller situationer som sjukdomen kan föra med sig – så att man kan vara proaktiv kring sin hälsosituation och inte bara passivt ta emot. Erfarenheter med empowerment inom andra sjukdomsområden har visat att patienter har kunnat göra förändringar, som man inte har trott att man skulle kunna klara av.

 

Text: Ingela Andersson


ALL-SWE-0511c

Senast uppdaterad: 2016-11-15

Multipelskleros.nu

Här finns mängder med lättförståelig information om multipel skleros (MS). Texterna riktar sig till alla som nyligen fått diagnosen MS, som är anhöriga till en person med MS eller som är intresserade av att veta mer om denna kroniska sjukdom.

Lär mer om symtom, skov, förlopp och sjukdomsaktivitet. Vilka undersökningar och utredningar görs för att ställa diagnos? Hur är det att leva med MS i vardagen – att arbeta, träna och resa? Läs om olika behandlingar av MS.